Tổng thống Bill Clinton nói về ăn chay

Bill Clinton nói về ăn chay

Tổng thống Bill Clinton nói về ăn chay

Tôi ăn chay là vì tôi đã phải đặt dụng cụ thông mạch vào tim, những ống tĩnh mạch đã quá yếu và mỏng.
..
Tôi nghiên cứu và đọc được rằng 82% người ăn toàn thực vật, không dùng bơ sữa, không ăn các loại thịt heo thịt gà… thì sẽ chữa hết các bệnh động mạch…..

https://www.facebook.com/CLBanchaytruong/videos/2381370428757660/?__tn__=kC-R&eid=ARD-DY7fGcoGIrQKwdQvM3Aa938YBgJeZoc3rbZBJJ-PlXHnuQQK-qeSF_UN9EudfQ5CRvkEkeq-CnCd&hc_ref=ARTkbWoudqv2tJxePRA0KE1rytSQWG1Ub6hn3yokMTtHXwz-ldACA4oZENgzANVz6ig&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCH9ZXFgjQ0X5Jue6KL4m7n8gnvX9er8roib-KlDE0Y0HTTBoGkzxUod97V6ay-DA2fk3qEV5YwEdAgZQIgpAbtXZqE9-luKMjvSxyz9nSYc8jwnEeHnCVuUe0WsEghQwyDRpRsGdO8s9CT6AtNX6a7yKOhJSDNBlbRgILnJJSFE3tMnoqMqjcDWDOL5JY33ybJWAkugJiGcsGpqGyh2W0MOaY2dbgBqGYy7NvHrtCySmbqZNqobY4iymSrSTZQo0LtN5RZURYYTT2vZTDuZj8YucfqlcES9gfXsou6MhK2QGnZHOadug8_UZF2K6OY17w6QFwETH–8zHVFw7EoZdAAWOZ98bXwFKG2Q

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *